Szanowny Kliencie, jeżeli znalazłeś się na tej stronie, oznacza to, że najprawdopodobniej coś poszło nie tak w realizacji zamówienia i nie jesteś zadowolony z dokonanego zakupu.

Nie ma jednak powodów do zdenerwowania! Nasza firma szanuje Twoje prawa. Poniżej zamieściliśmy informacje, które pozwolą Ci szybko i wygodnie złożyć reklamację lub dokonać zwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy.

1) INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (BRAND CONNECTIONS SP Z O O, ul. Warszawska 6/32, 15-063Białystok). o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie – w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 30 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

2) INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI PRZEZ KONSUMENTA (REKLAMACJE)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.

Macie Państwo po wykryciu wady prawo:

  1.     złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2.     złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;
  3.     żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4.     żądać usunięcia wady.

W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania.

Jesteście Państwo zobowiązani dostarczyć rzecz wadliwą na nasz koszt na adres (BRAND CONNECTIONS SP Z O O, ul. Warszawska 6/32, 15-063Białystok).

Koszty wymiany lub naprawy ponosimy my, za wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana. Wtedy zobowiązani jesteście Państwo ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy. Macie Państwo alternatywnie prawo żądać od nas zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, ale do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana roku od momentu jej wydania. Państwa uprawnienie jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania Wam rzeczy. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez nas lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy. Odpowiadamy wtedy z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momenty dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.

Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowa Państwa uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami.

Zachęcamy do zadawania wszelkich pytań na adres: [email protected]

Wzór zwrotu oraz zgłoszenia reklamacji

Data:……………………………………………………..Miejscowość:………………………………………………………
Imię i nazwisko:………….……………………………………………………………………………………………………..
e-mail:……………….………….………………………………………………………………………………………………
telefon:………………………………………………nr zamówienia……………………………………………………….
ZWRACAM PRODUKT
Możesz zwrócić towar w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Wypełnij poniższą sekcję formularza, a
następnie odeślij produkt/y wraz z dowodem zakupu na adres podany w prawym górnym rogu strony.
Chcę zwrócić poniższy/e produkt/y otrzymany/e dnia (dd/mm/rrrr) ………/………/……………
LP. Nazwa Ilość sztuk
1.
2.
3.
4.
5.
Prosimy o podanie numeru konta bankowego, na który ma być zrobiony zwrot. Wpłata na konto nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od
przyjęcia przez nas przesyłki ze zwracanym towarem.
Nr. Rachunku bankowego:       
Oświadczam, że zwracany produkt jest kompletny i nie nosi śladów użytkowania. ….…………………………………………………
Czytelny podpis klienta
ZGŁASZAM REKLAMACJE
Możesz reklamować zakupiony u nas produkt, jeśli przed upływem 2 lat od jego otrzymania stwierdzisz, że jest on uszkodzony. Jeśli produkt objęty jest
gwarancją i chcesz z niej skorzystać, przestrzegaj terminu wskazanego w karcie gwarancyjnej. Jeżeli w karcie gwarancyjnej nie został podany konkretny
termin, wówczas gwarancja obejmuje 2 lata od daty wydania towaru.
Niniejszym zgłaszam reklamacje produktu zakupionego przeze mnie w dniu (dd/mm/rrrr)……/……/…….. w oparciu o:*
Gwarancję producenta Rękojmię
Nazwa produktu Opis reklamacji
Dla reklamacji zgłoszonej w oparciu o rękojmię wnioskuję o:*
Wymianę produktu na wolny od wad Nieodpłatne usunięcie wady
W Przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany produktu, proszę o zwrot pieniędzy za reklamowany produkt na rachunek bankowy.
Nr. Rachunku bankowego:       